Załącznik 2a do protokołu z postępowania

Warszawa, dnia 13.08.2019r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/08/2019/SM z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

 

Numer sprawy: 1/08/2019/SM

 

 Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

 zaprasza Oferentów

 

 do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:

 

Lekarz Specjalista Ginekologii i Położnictwa

mgr Rehabilitacji

Lekarz internista


Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Przewidywany czas trwania umowy - od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.

 

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 26.08.2019r. do godz. 13:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a   dnia 26.08.2019r. o godz. 13:30.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 26.08.2019r. o godz. 18:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Komplet materiałów - plik .zipDyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje, że:

 

w siedzibie Filii nr 1 Przychodni nr 1 przy ulicy Dwóch Mieczy 22a dysponuje dwoma pomieszczeniami na piętrze budynku (gabinet i pomieszczenie socjalne) o łącznej powierzchni 35m2, które chce przeznaczyć do wynajęcia pod komercyjną działalność zdrowotną o profilu innym niż działalność SZPZLO.

 

Udostępnienie wynajętych pomieszczeń określa się jako umowa na wyłączność.

 

Minimalny czynsz wynajmu ustala się na 50zł za m2. Na czynsz składają się  zryczałtowane opłaty eksploatacyjne, opłaty za media i świadczenia dodatkowe w wysokości 5zł za m2 i czynsz za powierzchnie wynajmowaną oraz dostęp do powierzchni wspólnej w wysokości 45zł za m2.

 

 Przewidywany okres wynajmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy.

 

Planowany termin zawarcia umowy 01-09-2019

 

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2019

Oferty należy składać: SZPZLO Warszawa Rembertów, Dwóch Mieczy 22a

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767.