Załącznik 2a do protokołu z postępowania

Warszawa, dnia 10.06.2022r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/06/2022/SM z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

 

Numer sprawy: 1/06/2022/SM

 

 Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

 zaprasza Oferentów

 

 do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:

 

 

wykonywania badań USG w ramach POZ

wykonywania komercyjnych badań USG

Lekarz Chirurg

 

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Przewidywany czas trwania umowy - od 01.07.2022r. do 30.06.2025r.

 

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 20.06.2022r. do godz. 13:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a   dnia 20.06.2022r. o godz. 13:30.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 22.06.2022r. o godz. 15:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                                                 Dyrektor SZPZLO

                                                     Bogdan Obuchowicz

Komplet materiałów w pliku .zip

 

Warszawa, 16.05.2022

OGŁOSZENIE

 

postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 

Nr sprawy 02_05_2022_ZD

 

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2011 r. , Nr 112, poz. 654 ze zm.)

 

DYREKTOR Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów

 

zaprasza Oferentów

 

do składania ofert uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzających zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na

 

realizacja świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowany personel przyjmującego

zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów w zakresie wykonywania badań analitycznych.

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje około 12 000 pacjentów, szacunkową ilość badań określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert.

 

Okres obowiązywania umowy 3 lata od dnia 01.07.2022r. do 30.06.2025

 

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który dołączono do niniejszego ogłoszenia. Kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767

 

Oferty należy składać pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta i dopiskiem: „Konkurs – wykonywanie badań analitycznych” w siedzibie udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a, parter pokój Administracji do dnia 30 maja 2022 do godziny 12.00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a w dniu 30 maja 2022 o godzinie 12.30

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a w dniu 31 maja 2022 o godzinie 15.00

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługują skarga i protest.

 

 

                                                       Dyrektor SZPZLO

                                                     Bogdan Obuchowicz

Komplet materiałów w pliku .zip


Załącznik 2a do protokołu z postępowania

Warszawa, dnia 06.05.2022r.

OGŁOSZENIE
na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/05/2022/SM

z dnia 06 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 01/05/2022/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a  

 zaprasza Oferentów  

   do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na realizację programu:    

·   „Zdrowy Uczeń” w środowisku nauczania i wychowania"


Przewidywany czas trwania umowy - od 25.05.2022r. do 31.12.2022r.   


Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00. Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami ze strony Zamawiającego uprawniona jest Halina Nowak, tel. 515 180 231. Informacje dostępne również na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl  

Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w rejestracji ogólnej Przychodni nr 1 przy ul. Zawiszaków 23 lub w formie elektronicznej na adres konkursy@szpzlo.waw.pl do dnia 20.05.2022r. do godz. 13:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …” a w przypadku wiadomości elektronicznej powyższy dopisek należy wprowadzić do tematu wiadomości.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 23.05.2022r. o godz. 14:00.   

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 23.05.2022r. o godz. 18:00.   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Dokumentacja w pliku .zip