Warszawa, 04 października 2021 r.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

SZPZLO Warszawa Rembertów informuje o wyłonieniu firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów za 2021 i 2022 rok

Nr sprawy: 1/10/2021/ZZ

przedmiotem zamówienia było

wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów za 2021 i 2022 rok.


W przedmiotowej sprawie wpłynęły dwie oferty.


Ze względu na braki formalne w postaci braku wymaganych załączników jedna z ofert została odrzucona.


Oferta prawidłowa przekazana została do Biura Polityki Zdrowotnej celem weryfikacji.


Przekazana oferta została zaakceptowana.


Była to oferta firmy: Bilans-Rewid-Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o. o.


 OGŁOSZENIE

postępowania prowadzonego w trybie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

na podstawie: ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz.U Nr 112, poz. 654 ze zmianami) oraz zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 1/11/2021 z dnia 08 listopada 2021 roku. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

 

Numer sprawy: 1_11_2021_SM

 

DYREKTOR

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów,

 04-490 Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a

 

zaprasza Oferentów

 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

·       Badania RTG (radiologiczne)

·       Badania mammograficzne

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Czas trwania umowy  -  od 01.01.2022r. do 31.12.2024r.

 

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 13.12.2021r. do godz. 13:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie ………………………………………”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a   dnia 13.12.2021r. o godz. 15:00.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 13.12.2021r. o godz. 18:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Komplet materiałów spakowany do pliku .zip


Warszawa, dnia 25.11.2021r.

OGŁOSZENIE
na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 02/11/2021/SM z dnia           25 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 2/11/2021/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a  

 zaprasza Oferentów  

   do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:    

·       Lekarz Alergolog

·       Lekarz POZ

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.  

Przewidywany czas trwania umowy - od 10.12.2021r. do 30.11.2024r.   

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa–Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl  

Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w rejestracji ogólnej Przychodni nr 1 przy ul. Zawiszaków 23 lub w formie elektronicznej na adres konkursy@szpzlo.waw.pl do dnia 08.12.2021r. do godz. 12:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …” a w przypadku wiadomości elektronicznej powyższy dopisek należy wprowadzić do tematu wiadomości.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 08.12.2021r. o godz. 15:00.   

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 08.12.2021r. o godz. 18:00.   

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Komplet materiałów spakowany do pliku .zip