Warszawa, dnia 16.10.2020r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/10/2020/SM z dnia 16 września 2020r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.


Numer sprawy: 1/10/2020/SM

 

 Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

 zaprasza Oferentów

 

 do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

na realizację świadczeń medycznych w zakresie:

·         mgr Rehabilitacji / Fizjoterapeuta

·         lekarz POZ

·         lekarz Chirurg


Przewidywany czas realizacji umowy - do 31.10.2023r.

 

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl


Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 29.10.2020r. do godz. 12:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Realizacja programu promocji …”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 29.10.2020r. o godz. 14:00.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 29.10.2020r. o godz. 15:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Komplet materiałów - plik zipDyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje, że:

 

w siedzibie Filii nr 2 Przychodni nr 1 przy ulicy Chełmżyńskiej 27/35 dysponuje gabinetem o powierzchni 14,5m2, który chce przeznaczyć do wynajęcia na komercyjną działalność zdrowotną o profilu kardiologicznym.

 

Udostępnienie wynajętych pomieszczeń określa się jako umowa na godziny.

 

Minimalny czynsz wynajmu ustala się na 30zł za godzinę.

 

 Przewidywany okres wynajmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy.

 

Planowany termin zawarcia umowy 01-10-2020

 

Termin składania ofert: 18 września 2020 do godz. 13:00

Termin otwarcia ofert: 21 września 2020 do godz. 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 września 2020 do godz. 18:00


Oferty należy składać: SZPZLO Warszawa Rembertów, Dwóch Mieczy 22A


Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767.