Warszawa, dnia 06.04.2021r.

OGŁOSZENIE
na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/04/2021/SM z dnia 06 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 1/04/2021/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a  

 zaprasza Oferentów  

   do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:    

·       Lekarz POZ

·       Lekarz Pediatra

·       Lekarz Chirurg

·       Lekarz Alergolog

·       Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.  

Przewidywany czas trwania umowy - od 04.05.2021r. do 03.05.2024r.   

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa–Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa-Rembertów www.szpzlo.waw.pl  


Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w rejestracji ogólnej Przychodni nr 1 przy ul. Zawiszaków 23 lub w formie elektronicznej na adres konkursy@szpzlo.waw.pl do godziny 12:00 do dnia 19.04.2021r. do godz. 12:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 19.04.2021r. o godz. 15:00.   

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 19.04.2021r. o godz. 18:00.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.  

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Komplet materiałów spakowany do pliku .zip


Warszawa, dnia 30.03.2021r.

 

OGŁOSZENIE

 

Sprawa 02_03_2021_ZD

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje o wynikach postępowania:

 

„Zakup i dostawa szczepionek na potrzeby SZPZLO Warszawa-Rembertów”

 (opis zamówienia)

Szczegółowa informacja w załączonym pliku


Informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767


Informacja do spr nr 2_3_2021_ZD.pdf