Załącznik 2a do protokołu z postępowania

Warszawa, dnia 14.12.2022r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/12/2022/SM z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.

 

Numer sprawy: 1/12/2022/SM

 

 Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

 zaprasza Oferentów

 

 do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:


Fizjoterapeuta

Lekarz Pediatra

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

Przewidywany czas trwania umowy - od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

 

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl

 

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a do dnia 28.12.2022r. do godz. 13:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …”

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a   dnia 28.12.2022r. o godz. 13:30.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 28.12.2022r. o godz. 15:00.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.

 

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

                                                 Dyrektor SZPZLO

                                                     Bogdan Obuchowicz

Komplet materiałów w pliku .zip