Załącznik 2a do protokołu z postępowania

  

Warszawa, dnia 15.05.2020r.

OGŁOSZENIE
na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/05/2020/SM z dnia 15 maja 2020r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.  

Numer sprawy: 1/05/2020/SM    

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a  

 zaprasza Oferentów   

   do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielenie świadczeń zdrowotne w zakresie:    

  • mgr Fizjoterapii
  • realizacja badań USG dla dzieci na sprzęcie i w siedzibie zlecającego
Udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmuje osoby uprawnione do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w ilości podanej w szczegółowych warunkach konkursu ofert.   


Przewidywany czas trwania umowy - od 01.06.2020r. do 31.05.2023r.   


Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl   


Miejsce i termin składania ofert:
Rejestracja ogólna Przychodni nr 1 w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23 do dnia 28.05.2020r. do godz. 12:00.  
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Świadczenia zdrowotne w zakresie …”


Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 28.05.2020r. o godz. 13:30.   


Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: 

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 28.05.2020r. o godz. 14:00.   


Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.  

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Komplet dokumentów - plik .zipDyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje, że:

 

w siedzibie Filii nr 1 Przychodni nr 1 przy ulicy Dwóch Mieczy 22a dysponuje dwoma pomieszczeniami na piętrze budynku (gabinet i pomieszczenie socjalne) o łącznej powierzchni 35m2, które chce przeznaczyć do wynajęcia pod komercyjną działalność zdrowotną o profilu innym niż działalność SZPZLO.

 

Udostępnienie wynajętych pomieszczeń określa się jako umowa na wyłączność.

 

Minimalny czynsz wynajmu ustala się na 50zł za m2. Na czynsz składają się  zryczałtowane opłaty eksploatacyjne, opłaty za media i świadczenia dodatkowe w wysokości 5zł za m2 i czynsz za powierzchnie wynajmowaną oraz dostęp do powierzchni wspólnej w wysokości 45zł za m2.

 

 Przewidywany okres wynajmu: do 3 lat od dnia podpisania umowy.

 

Planowany termin zawarcia umowy 01-06-2020

 

Termin składania ofert: 25 maja 2020 do godz. 13:00

Oferty należy składać: SZPZLO Warszawa Rembertów, Dwóch Mieczy 22a

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767.