Warszawa, dnia 12.02.2021r.

 

OGŁOSZENIE

na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, art. 26, 26a i 27 (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora SZPZLO Warszawa-Rembertów nr 01/02/2021/SM z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert.


Numer sprawy: 1/02/2021/SM

 

 Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów, 04-491 Warszawa ul. Dwóch Mieczy 22a

 

 zaprasza Oferentów

 

 do składania i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

na realizację świadczeń medycznych w zakresie:


Lekarz POZ

Lekarz Rehabilitacji


Przewidywany czas realizacji umowy - od 01.03.2021r. do 28-02-2024r.

 

Informacje o warunkach konkursu: szczegółowe warunki konkursu, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Dwóch Mieczy 22a w godzinach od 8.00 do 15.00, kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 oraz na stronie SZPZLO Warszawa - Rembertów   www.szpzlo.waw.pl


Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a lub w rejestracji ogólnej Przychodni nr 1 przy ul. Zawiszaków 23 lub w formie elektronicznej na adres konkursy@szpzlo.waw.pl do dnia 19.02.2021 do godziny 12:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - Realizacja świadczeń medycznych z zakresu .....” a w przypadku wersji elektronicznej przesłaną wiadomość należy zatytułować: „Konkurs - Realizacja świadczeń medycznych z zakresu ....."

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 19.02.2021r. o godz. 15:00.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ul. Dwóch Mieczy 22a dnia 22.02.2021r. o godz. 18:00


Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji, odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad przeprowadzenia konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przysługuje skarga i protest.


Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.


Komplet materiałów - plik zip